Zadanie

Treść zadania

1.        

Napisz program, który pyta użytkownika o imię i wyświetla powitanie z imieniem.

 

2.        

Napisz program, który dla czterech liczb rzeczywistych oblicza i wyświetla ich średnią arytmetyczną.

3.        

Napisz program, który dla czterech liczb oblicza i wyświetla ich średnią geometryczną.

   przykład 

 

4.        

Napisz program, który oblicza i wyświetla iloraz 2 liczb rzeczywistych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5.        

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz liczb całkowitych A i B.

 

6.        

Napisz program, który oblicza pole trójkąta na podstawie długości jego boków za pomocą wzoru Herona

 

P – wielkość pomocnicza (połowa obwodu)

s- pole trójkąta

 

7.        

Napisz program, który dla podanej temperatury w stopniach Celsjusza zamienia ją na stopnie kelwina i Fahrenheita.

8.        

Napisz program, który przelicza czas podany w sekundach na zapis uwzględniający godziny, minuty oraz sekundy. 

Wejście 

Jedyny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą t (1 ≤ t ≤ 1 000 000), oznaczającą czas wyrażony w sekundach. 

Wyjście 

Twój program powinien wypisać czas t w postaci ggmmss, gdzie g, m i s oznaczają odpowiednio liczbę godzin, minut i sekund. Innymi słowy, g godzin, m minut i s sekund powinno łącznie dawać t sekund. Liczby g, m i s powinny być całkowite i nieujemne, a liczby m i s nie powinny przekraczać 59. W liczbach nie należy wypisywać dodatkowych zer wiodących. 

Przykład 

Dla danych wejściowych: 4000 

poprawnym wynikiem jest: 1g6m40s

 

9.        

Napisz program, który zamienia długość podaną w calach na mm.

(1cal=25,3995 mm)

 

10.    

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

11.    

Napisz program, który oblicza zadany procent z podanej wartości.

 

12.    

Napisz program, który obliczy X dla zadanego A, B, C gdzie X=(C*B)/A i wyświetli wynik w postaci:

 

A – B

 

C – X

 

13.    

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

14.    

Napisz program, który oblicza i wyświetla tabliczkę mnożenia dla podanej liczby całkowitej.

 

15.    

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

16.    

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

17.    

  Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

18.    

  Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia  

19.    

Napisz program, który wartość kąta wyrażoną w stopniach zamienia na radiany.

1° = (π/180) rad

 

20.    

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej a oblicza jej kwadrat i sześcian.

21.    

Napisz program, który dla danych a, b i h oblicza pole trapezu

P=\frac{a+b}{2} \cdot h \ ,\,

 

22.    

Napisz program, który z twierdzenia Pitagorasa dla danych długości przyprostokątnych A i B oblicza długość przeciwprostokątnej C.

A2+B2=C2

23.    

Napisz program, który dla podanych boków trójkąta równoramiennego, oblicza jego wysokość.

24.    

Napisz program, który dla podanego promienia kuli oblicza jej pole powierzchni i objętość.

25.    

Napisz program, który oblicza rozwiązanie układu równań.

 

podpowiedź:      

np.

a1 = 2

b1 = 3

c1 = 2

a2 = 1

b2 = 3

c2 = 4

y= 2

x= -2

26.    

Napisz  program, który dla  danych współrzędnych punktów ( x1,y1) oraz (x2, y2) oblicza odległość między tymi punktami.

27.    

Napisz program, który dla danych współrzędnych trzech punktów (x1,y1) , (x2,y2) , (x3,y3) oblicza odległość między tymi punktami.

28.    

Napisz program, który :

oblicza odległość między dwoma punktami w przestrzeni. Współrzędne punktów to: (x1,y1,z1) oraz (x2,y2,z2).

29.    

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę iloczyn i iloraz dwóch liczb zespolonych  i .

30.    

Napisz program, który:

ułamek niewłaściwy w postaci licznik/mianownik zamienia na właściwy np. licznik=4 mianowmik=3 odpowiedź 1 i 1/3.

31.    

Napisz program, który:

dla współrzędnych wierzchołka trójkąta , , oblicza jego pole

32.    

Napisz program, który losuje dwie liczby pseudolosowe z zakresu od 0 do 100, wyświetla te liczby i określa która z nich jest większa, mniejsza, czy liczby są równe.

33.    

Napisz program, który:

dla liczb całkowitych A i B sprawdza czy B nie jest równe 0 i tylko w tym wypadku wykonuje dzielenie .

 

34.    

Napisz program, który dla podanych dwóch równań prostych odpowie czy proste te są równoległe.

35.    

Napisz program, który dla podanych dwóch równań prostych odpowie czy są one prostopadłe.

36.    

Napisz program, który dla liczb całkowitych A i B sprawdza czy A jest podzielne przez B (wykorzystaj funkcję zwracającą resztę z dzielenia).

37.    

Napisz program, który dla liczby A oblicza jej wartość bezwzględną.

 

38.    

Napisz program, który dla liczby A i B wyświetla, która z nich jest większa.

 

 

39.    

Napisz program, który Czyta wprowadzony znak z klawiatury i na „t” lub „T” wyświetla „TAK” na „n” lub „N” wyświetla „NIE”  - na pozostałe znaki nie reaguję.

40.    

Napisz program, który Pyta o nazwę zupy – jeśli zupa to „grzybowa” lub „grochowa” odpowiada, że lubi te zupe. W innym przypadku odpowiada, że nie lubi tej zupy wykorzystując w odpowiedzi jej nazwę np. Zupa pomidorowa – nie lubie tej zupy!!!

41.    

Napisz program, który dla stałej haslo=’Jagoda’ sprawdza czy wprowadzony z klawiatury ciąg znaków jest zgodny z hasłem.

 

42.    

Dane są dwie różne liczby całkowite.

Napisz program który:

sprawdza czy podane dwie liczby całkowite są parzyste i tylko w tym przypadku wypisuje większą z nich. W przypadku podania liczby nieparzystej wypisuje która to liczba lub liczby.

Wejście

Na wejściu dwie  różne liczby całkowite.

Wyjście

Na wyjściu większa z nich jeśli obie są parzyste lub ta liczba lub liczby jeśli są nieparzyste.

Przykład 1

4 8

8

Przykład 2

3 4

3

Przykład 3

1 7

1

7

 

43.    

Dana jest liczba całkowita większa od 0.

Napisz program który:

sprawdza czy podana liczba całkowita jest dwucyfrowa i jeśli tak sprawdza dodatkowo czy jest parzysta czy nie.

44.    

Napisz program, który Dla podanego roku odpowiada czy jest to rok przestępny czy nie.
Rok jest przystępny, gdy jest podzielny przez 4 i nie jest podzielny przez 100, lub jest podzielny przez 400. Przykładowo lata 2000 i 2004 były przestępne, ale rok 1900 nie był i 2100 też nie będzie.

45.    

Napisz program, który dla trzech liczb C>=B>=A>0 sprawdza jaki tworzą one trójkąt (równoboczny, równoramienny, prostokątny czy żaden z powyższych).

46.    

Napisz program, który:

dla trzech dowolnych liczb rzeczywistych sprawdza czy można z nich zbudować trójkąt i określa jaki to trójkąt (równoboczny, równoramienny, prostokątny czy żaden z powyższych).

47.    

Napisz program, który:

dla dowolnych trzech liczb większych od zera sprawdzi czy liczby te mogą tworzyć trójkąt prostokątny.

48.    

Napisz program, który sprawdza warunek czy podana liczba jest nieparzysta i podzielna przez 5. Program odpowiada jedynie „Tak” lub „Nie”.

 

49.    

Napisz program, który sprawdza czy podana przez użytkownika kwota jest mniejsza od zdefiniowanego za pomocą stałej limitu i zaakceptuje lub nie stosowną płatność.

 

50.    

Napisz program, który dla danych a, x obliczy wyrażenie

 , a dla a=x wyświetli ostrzeżenie o dzieleniu przez 0.

51.    

Napisz program, który dla danych boków 2 prostokątów obliczy ich pola i odpowie na pytanie który z nich jest większy. Uwzględnij sytuację równych prostokątów.

 

52.    

Napisz program, który czyta trzy liczby całkowite A, B i C i  wyświetla największą z podanych wartości.

Wejście

Na wejściu trzy liczby całkowite oddzielone spacjami

Wyjście

Największa podana wartość liczbowa

Przykład 1

8 4 3

8

Przykład 2

4 5 5

5

Przykład 3

6 6 6

6

53.    

Napisz program, który czyta trzy liczby całkowite A, B i C i wyświetla największą i najmniejszą z nich.

 

54.    

Napisz program, który czyta dwie liczby całkowite A i B różne od 0 i odpowiada ile razy A mieści się w B. W przypadku A>B  odpowiada ile razy B mieści się w A.

 

55.    

Napisz program, który czyta dwie liczby całkowite i odpowiada na pytanie czy A jest podzielne przez B o ile B nie jest równe 0. Możliwe odpowiedzi programu to: TAK, NIE, ZERO.

 

56.    

Napisz program, który dla współrzędnych 2 punktów A i B na płaszczyźnie określa który z nich jest położony bliżej punktu o współrzędnych (0,0).

57.    

Napisz program, który daje użytkownikowi możliwość wyboru czy ma obliczyć pole prostokąta, trójkąta czy trapezu i wykonuje to obliczenie.

 

58.    

Napisz program, który daje użytkownikowi wybór czy ma wyświetlić numer kodu ASCII dla podanego znaku, czy znak dla podanego kodu i wykonuje wybrane działanie.

(funkcja ORD i CHR)

 

59.    

Napisz program, który dla podanego wyniku procentowego testów studenckich wystawia ocenę według następującej zasady:

5     -    90% do 100%

4,5  -  80% do 89%

4     - 70% do 79%

3,5  -  60% do 69%

3     - 50% do 59%

2  -  poniżej 50% 

 

60.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej z przedziału od 1 do 7 wypisuje jaki to dzień tygodnia. Zakładamy, że 1 to poniedziałek. W przypadku liczby z poza zakresu należy wyświetlić informację o błędzie.

61.    

Napisz program, który dla podanej liczby z przedziału 1 do 12 wyświetli odpowiadającą jej nazwę miesiąca.

 

62.    

Napisz program, który dla podanej wartości wyświetla  ocenę wyrażoną słownie według następującego klucza:

0 – nieklasyfikowany

1,2,3 – poprawny

4,5 – dobry

6 – wyróżniający.

Na pozostałe wartości reaguje wyświetleniem komunikatu: „niewlasciwa liczba”.

63.    

Napisz program, który dla podanej liczby z przedziały 1-12 odpowiadającej numerowi miesiąca wyświetla ilość dni w miesiącu.

(1,3,5,7,8,10,12 - 31 dni; 4,6,9,11 - 30 dni; 2 -28 dni)

 

64.    

Napisz program, który jak poprzednio, ale w przypadku lutego pyta dodatkowo o rok i dla lat przestępnych wyświetla 29 dni, a dla pozostałych 28.

 

65.    

Napisz program, który oblicza pierwiastki równania kwadratowego. Program dla danych A, B i C ma sprawdzać czy równanie jest kwadratowe, czy ma jeden czy dwa pierwiastki i czy ma rozwiązanie.

 

66.    

Napisz program, który dla dat o postaci dzien1, miesiac1, rok1 oraz dzien2, miesiac2, rok2 określi która z nich jest wcześniejsza.

67.    

Napisz program, który dla danych parametrów a i b równania liniowego y=ax+b odpowiada na pytanie przez które ćwiartki przebiega wykres tej prostej.

68.    

Napisz program, który określi położenie punktu względem prostokąta  wyznaczonego przez proste X=A, X=B, Y=C, Y=D gdy A<B i C<D.

69.    

Napisz program, który dla liczby całkowitej A <100.000 podanej przez użytkownika wyświetla liczby od A do 100.000 .

70.    

Napisz program, który wyświetla liczby całkowite od 0 do 500.000 w 10 kolumnach oddzielonych spacjami.

71.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej większej od zera odpowie ile ma ona cyfr.

72.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A, wyświetla liczby od 1 do A oddzielone średnikami o ile liczba A jest mniejsza od 100 w przypadku liczby większej wyświetla liczby jedynie do 100 i kończy działanie.

 

73.    

Napisz program, który dla podanej liczby A>1 wyświetla liczby parzyste od 1 do A oddzielone średnikami.

 

74.    

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej N wyświetla ciąg liczb w postaci ułamka zwykłego i dziesiętnego z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. np. N=3

1/1 - 1.000000

1/2 - 0.500000

1/3 – 0.333333

75.    

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej n wypisuje  wyrazy ciągu Fibonacciego według zależności

 

Dla n=20  program powinien wypisać:   0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

76.    

Napisz program, który dla podanych liczb całkowitych A i B wyświetla wszystkie liczby całkowite z przedziału od A do B oddzielone średnikami.

 

77.    

Napisz program, który dla podanych liczb całkowitych A i B wyświetla liczby od A do B gdy A<B lub od B do A, gdy B< A.

 

78.    

Napisz program, który odczytuje dwie wartości będące dużymi literami alfabetu angielskiego i wypisuje litery od pierwszej do drugiej.

 

79.    

Napisz program, który dla parzystej liczby A wyświetla następujący wzór.

A=8

||||oooo

||||oooo

||||oooo

||||oooo

oooo||||

oooo||||

oooo||||

oooo||||

dla liczby nieparzystej wypisuje na ekranie informację: liczba nieparzysta.

80.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A wyświetla piramidę znaków | o ilości wierszy równej A.

Przykład

A=4

|

||

|||

||||

81.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A wyświetla piramidę znaków X o ilości wierszy równej A.

Przykład

A=4

XXXX

XXX

XX

X

 

82.    

Napisz program, który dla danej liczby A i B wyświetla następujący blok znaków.

Przykład:

A – ilość znaków w wierszu: 5

B – ilość wierszy: 3

Wynik

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

83.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A oznaczającej ilość znaków w wierszu wyświetla następujący blok znaków.

Przykład:

A=5

10000

01000

00100

00010

00001

 

84.    

Napisz program, który symuluje auto sterowane za pomocą poleceń konsoli. Program powinien posiadać następujące komendy:

·         Start – uruchamia auto

·         Stop – zatrzymuje auto

·         Koniec – kończy działanie programu

·         Pomoc – wyświetla pomoc z opisem poszczególnych komend.

Program powinien umieć reagować na sytuacje wyjątkowe. Ponowne użycie komendy „Start” jeśli auto jest uruchomione wyświetla komunikat w stylu: „przecież już jadę ;)”. W przypadku polecenia „Stop” jeśli samochód już stoi zobaczymy komunikat w stylu „O co chodzi? Przecież stoję???”. W przypadku wydania nieznanej komendy należy wyświetlić komunikat w stylu „Nie znam tej komendy”. Program powinien działać w pętli, aż do wydania komendy „Koniec”.

85.    

Napisz program, który dla trzech liczb całkowitym n, min, max wyświetla n liczb pseudolosowych z zakresu <min, max>.

86.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej a losuje a liczb w zakresie <1,9> i wyświetla je na ekranie w postaci: liczba i liczba znaków ‘|’.

Przykład a=5

Wylosowane liczby: 5 3 6 3 1

5|||||

3|||

6||||||

3|||

1|

 

87.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A obliczy sumę liczb od 1 do A.

88.    

Napisz program, który pyta o liczbę całkowitą N, a następnie oblicza sumę oraz średnią N liczb całkowitych i wyświetla wynik na ekranie.

 

89.    

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej N oblicza N kolejnych potęg dwójki.

 

90.    

Napisz program, który dla podanej wartości zmiennej n i k wyświetla wszystkie liczby od 1 do n podzielne przez k.

91.    

Napisz program, który wczytuje n liczb całkowitych  do jednowymiarowej tablicy i wyświetla tę tablicę. Wartość n<100 podaje użytkownik.

92.    

Napisz program, który wypełnia tablicę o wymiarach n x m. n<100 i m<100 podaje użytkownik, a następnie wyświetla te liczby.

93.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do jednowymiarowej tablicy, wyświetla tę tablicę i wyświetla maksymalną wartość zapisaną w tablicy.

94.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do jednowymiarowej tablicy, wyświetla tę tablicę,  wyświetla maksymalną wartość zapisaną w tablicy oraz wskaźniki elementów zawierających tę maksymalną wartość.

95.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do tablicy o wymiarach n x m , wyświetla tę tablicę i wyświetla maksymalną wartość zapisaną w tablicy.

96.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do tablicy o wymiarach n x m , wyświetla tę tablicę, wyświetla maksymalną wartość zapisaną w tablicy oraz wskaźniki elementów zawierających tę maksymalną wartość.

97.    

Napisz program, który wczytuje liczby do tablicy o wymiarach n x m i oblicza sumę wartości we wskazanym wierszu. Numer wiersza podaje użytkownik.

98.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do tablicy o wymiarach n x m i wyświetla wskaźniki liczb parzystych w tablicy.

99.    

Napisz program, który wczytuje liczby całkowite do tablicy o wymiarach n x m i wyświetla wskaźniki liczb podzielnych przez 3 oraz 5.

100.                       

Napisz program, który wypełnia liczbami tablicę o wymiarach n x n i oblicza sumę elementów nad główną przekątną.

101.                       

Napisz program, który wypełnia liczbami tablicę o wymiarach n x 3. W pierwszej kolumnie liczba, w drugiej jej druga potęga, a w trzeciej trzecią.

 

102.                       

W pliku dane.txt zapisano w pierwszym wierszu liczbę naturalną n<100 określającą ilość słów w pliku. W kolejnych wierszach zapisanych jest n słów składających się maksymalnie z 20 znaków. Napisz program, który policzy ile słów zapisanych w pliku rozpoczyna się literą ‘a’.

Przykładowe dane:

4

jablko

cytryna

ananas

gruszka

Wynik

1

Wyjaśnienie: Ponieważ tylko jedno słowo rozpoczyna się literą a

 

103.                       

Napisz program, który na podstawie podanej wagi i wzrostu oblicza wskaźnik BMI i wynik wyświetla na ekranie.