iko

Zadanie 13

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia

wyrażenie