iko

Zadanie 4

Napisz program, który oblicza i wyświetla iloraz 2 liczb rzeczywistych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

podaj a: podaj b: