iko

Zadanie 12

Napisz program, który dla podanych wartości całkowitych min i max, gdzie min < max i min > 0 oblicza 5 liczb pseudolosowych z zakresu <min, max>, wyświetla te liczby, a następnie oblicza i wyświetla ich sumę, iloczyn i średnią.