iko

Zadanie 15

Napisz program, który Dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia:

wzór matematyczny